" /> Ofek Groups - סדנת נושא - דילמות במערכת הבריאות
סדנת נושא - דילמות במערכת הבריאות
על תפקיד, אחריות וסמכות בעידן של שינויים

בשנים האחרונות עוברת מערכת הבריאות שינויים כחלק מתהליך חברתי ותרבותי המתחולל בעולם כולו. עם ההתפתחות הטכנולוגית וההתמקצעות המודרנית נדרשת המערכת להתמודד עם היבטים נוספים של דילמות מקצועיות הנוגעים, בין השאר, גם בנושאים דוגמת אתיקה וזהות מקצועית. שיקולים ואילוצים כלכליים נכנסים יותר ויותר כגורם מוביל בתהליך קבלת החלטות. נושאי התפקידים ניצבים על כן מול לחצים, דרישות וקונפליקטים, וחשופים להשלכות של מצב טעון זה כלפיהם מצד צרכנים, כפיפים, עמיתים וממונים.

החולה של היום רואה עצמו כצרכן של שירותי בריאות, כאחראי לקבלת השירותים הרפואיים המתאימים לו. הוא ובני משפחתו מצוידים במידע זמין בתחום הרפואי שמוגש להם בלחיצת כפתור במחשב, מתרבות הפניות לקבלת חוות דעת שנייה או נוספת ("second opinion") ותביעות משפטיות בתחום הבריאות הופכות לשכיחות יותר ויותר. כל אלה הם אמנם מסימני הקידמה החברתית וההגנה על זכויות החולה, אך בה בעת משתנה מערכת היחסים חולה-רופא שהייתה מושתתת על אמון וקבלת הסמכות הרפואית למערכת יחסים בה ניכרים לעתים גם גוונים של מאבק, חשד וחשש. כתוצאה מכך, נושאי תפקידים במערכת נדרשים לעתים קרובות להתמודד עם החלטות קשות בתנאים של לחץ והיעדר תגמול מתאים.

ניתן לראות את המצב הקיים על כל קשייו ולחציו כצומת משברית בה מתעוררת מצוקה אך טמונה בה גם הזדמנות לצמיחה והולדת שינויים.

הסדנה תספק מרחב לדיבור אחר, הזדמנות לחקור להתבונן ולהיות במגע עם תהליכים מודעים ולא מודעים המתרחשים סביב המערכת ובתוכה. הנחת המוצא היא שלמידה מתוך התנסות מאפשרת הכרות עם תהליכים אלה ומשפרת את יכולת ההכלה וההתמודדות של המערכת ושל העובדים בה.

אוכלוסיית יעד
בעלי תפקידים בתחומי הרפואה, סיעוד, טיפול והמינהל הרפואי; עובדים במערכת הבריאות על מוסדותיה השונים (בתי חולים, מרפאות, משרדים ועוד); סטודנטים לתואר שני בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

מטרות הסדנה
* להרחיב את ההיכרות עם הנושא מנקודת מבטם של אנשים נוספים ותחומים אחרים.
* להיפגש ולהכיר עמדות ותגובות מודעות ובלתי מודעות.
* לזהות קשיים ספציפיים העולים בעבודה בסדנא ולנסות לקשור אותם למצבים דומים במקום העבודה.
* להעשיר את דרכי התמודדות במצבי מתח וקונפליקט.
* לפתח רגישות למצבים המעוררים התנגדות לשינוים במערכת הבריאות, ולמצוא דרכים מתאימות להוביל שינויים רצויים.

שיטת הלימוד
הלמידה בסדנה היא למידה התנסותית. נושאי הלימוד נחקרים תוך כדי היווצרותם "כאן ועכשיו" בקבוצות גדולות, קטנות, באירועים בין-קבוצתיים ובקבוצות למידה ויישום. למשתתפים יש הזדמנות ללמוד על תופעות אופייניות במערכת הבריאות מתוך התבוננות בחוויה האישית והקבוצתית בעת הסדנה עצמה וביישומים רלוונטיים לתפקידיהם בחיי היומיום.